ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นับสถิติเว็บไซต์ MovieVdoZa

เริ่มนับ 5 มีนาคม 2556

วันนี้
26
เมื่อวาน
27
เดือนนี้
353
เดือนก่อน
1,123
ปีนี้
8,940
ปีก่อน
10,551
ออนไลน์
1 User online
เรียกดูหน้าเว็บ
13795 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น Khonkaen Internal Auditor Unit              

หนังสือเวียน

แบบสอบถามระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด (Provincial Personnel Information System) : PPIS (2018-10-30) Download     
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2018-08-06) Download     
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) (2018-07-24) Download     
มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (2018-05-02) Download     
แบบ สขร. (เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (2018-04-18) Download     
ขอข้อมูลแผนการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2018-04-10) Download     

วาระแห่งชาติด้าน คุณธรรมจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (2017-10-11) Download
หมวด ก :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (2017-10-11) Download
หมวด ข :: ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (2017-10-11) Download
(2017-10-11) Download
หมวด ค :: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรประพฤติในฐานะ (2017-10-11) Download
หมวด ง :: ธรรมาภิบาลภาครัฐ (2017-10-11) Download
หมวด จ :: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (2017-10-11) Download
หมวด ฉ :: คำถามทั่วไป (2017-10-11) Download

 

 

แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน IT Audit (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน ยานพาหนะ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินยืม (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (2017-10-11) Download
แผนปฏิบัติงาน การตรวจรับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (2017-10-11) Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (2017-10-11) Download


ปฏิทิน


ธรรมะวันนี้

คำคม...คมความคิด