หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง

    
วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช "น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีเชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู ๗ ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และส่งมอบให้ประธาน จากนั้นประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ จบแล้วเจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ประธานเพื่อตัก"น้ำอภิเษก"จากขันน้ำสาครใส่คนโท เสร็จแล้วปิดฝาคนโท ประธานพิธีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๓๐ รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร ในเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" โดยพราหมณ์เริ่มทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ ๑ แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ประธานรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์ แล้วกวักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว ๓ ครั้ง แล้วใช้มือโบกควันออก ส่งให้คนต่อไปเวียนจนครบ ๓ รอบ จนจบคนสุดท้าย แล้วจึงส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ ผู้ทำพิธีเบิกแว่นเทียน เป็นเสร็จพิธี
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น