หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"

    
วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง" ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานการจัดงาน จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคม โดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาทางสังคมให้เป็นระบบ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานครอบครัวอบอุ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และหยุดการกระทำความรุณแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการสังคม การทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทุกระดับ การฝึกทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือเด็ก สตรีพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 600 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย รับทราบนโยบาย และมาตราการ แนวทางของรัฐ เข้าถึงสิทธิประโยชน์หน้าที่ของพลเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สืบสานและอนุรักษ์คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นแบบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น Social Smart City "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน และพัฒนาประเทศชาติ ให้ใีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• คลังจังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ"
• พิธีเชิญคนโท"น้ำอภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเวียนเทียนสมโภช"น้ำอภิเษก" ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำ"น้ำอภิเษก" ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง พระอารามหลวง
• พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำ"น้ำอภิเษก-น้ำมุรธาภิเษก" ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
• โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
• พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์
• การแถลงข่าว "สนับสนุนมวยขอนแก่นสู่นานาชาติ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ