หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

งานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง"

    
วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรีพิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้อรรถบท "ร้อยดวงใจ เด็กและสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุณแรง" ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานการจัดงาน จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงาน ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคม โดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาทางสังคมให้เป็นระบบ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานครอบครัวอบอุ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และหยุดการกระทำความรุณแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการสังคม การทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทุกระดับ การฝึกทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือเด็ก สตรีพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 600 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย รับทราบนโยบาย และมาตราการ แนวทางของรัฐ เข้าถึงสิทธิประโยชน์หน้าที่ของพลเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม สืบสานและอนุรักษ์คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ครอบครัว และองค์กรต้นแบบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น Social Smart City "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน และพัฒนาประเทศชาติ ให้ใีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
• การจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย "Training for the Trainers" สำหรับการประกันภัย ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562
• การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• การประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการขอนแก่นสังคมไร้เงินสด”
• กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดขอนแก่น