หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019

    
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมีนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการจัดงาน และสถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง พร้อมมอบตู้งาน (ตู้ Job Box) ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อยรับ อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญคือ ความเหลื่อมล้ำ และความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กรมการจัดหางาน และจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อช่วยให้คนหางานสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความมั่นคงมาบริการรับสมัครงาน จำนวน 75 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 5,420 อัตรา การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงว่างจากการเรียน และบริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงการรับสมัครผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทจัดหางาน 8 บริษัท เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน 4 ตำแหน่ง รวม 150 อัตรา การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562