หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019

    
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดมหกรรมสร้าง งานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 “Khonkaen IT Job Fair 2019" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมีนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ที่สนับสนุนการจัดงาน และสถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง พร้อมมอบตู้งาน (ตู้ Job Box) ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อยรับ อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความยากจนถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญคือ ความเหลื่อมล้ำ และความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กรมการจัดหางาน และจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อช่วยให้คนหางานสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความมั่นคงมาบริการรับสมัครงาน จำนวน 75 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 5,420 อัตรา การรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงว่างจากการเรียน และบริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงการรับสมัครผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทจัดหางาน 8 บริษัท เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน 4 ตำแหน่ง รวม 150 อัตรา การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
• พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2562
• กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
• แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
• จังหวัดขอนแก่นจัดลงทะเบียนและรับหมวกผ้าพันคอจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
• การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เวทีที่ภ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
• ตรวจสถานที่การรับสมัครจิตอาสาและเยี่ยมโรงทานพระราชทานที่มาจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• หอการจังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน