หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

    
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทสจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น โดย สนง.ทสจ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งตามโครงการฯ มีกิจกรรมหลักที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การขุดบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน จำนวน 100 บ่อ และกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล และแนวทางการใช้ประโยชน์บ่อบาดาลในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลตามโครงการฯ จาก 10 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น รวม 100 คน ใช้เวลาอบรม 1 วัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 (I - SAN BOOK FAIR 2019) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I - SAN STATIONARY FAIR)
• โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
• โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัดสู่ ศปถ.อำเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
• พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
• พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
• การแข่งขัน "สุดยอดฝีมือ สายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest)"
• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างควมเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)