หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

    
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7" ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น ติดตามผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การวิจัยด้านดินเค็ม และเป็นเวทีเสวนาบทบาทส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มมูลค่าต้นไม้ในพื้นที่เนินรับน้ำ และผลสำเร็จการพัฒนาที่ดินเค็ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม เป็นต้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ รวมถึงชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ดินเค็ม เป็นการแสดงศักยภาพของการพัฒนาในแนวใหม่ในการบูรณาการพัฒนา และการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และเกษตรกรหลักของพื้นที่ หรือที่เรียกว่า "ประชารัฐ" การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 นี้ จัดขึ้นระหว่างว้นที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมฯ หน่วยงานต่างประเทศ (FAO) ผอ.เขต ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการในสังกัด สพข.3, 4, และ 5 นักวิชาการส่วนกลาง นักวิชาการ สพข. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, และ 12 นักวิชาการหน่วยงานอื่น นอกจากกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสถาบันการศึกษา และเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดินเค็ม รวมทั้งสิ้น 400 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่ (นปส.) รุ่นที่ 73
• การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร
• เปิดงานสัมมนา "ภาคอีสานกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้"
• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดโดยนำพลังมวลชนจังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562
• พิธีมอบบ้านพักอาศัยให้กับ นางเขียว นานอก ราษฎรบ้านเล้า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง