หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019

    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ผู้แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานร่วมส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019 ณ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 โดยมีนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 กล่าวรายงาน การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันเดิน - วิ่ง 40 PWA minimarathon 2019 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น แล้วนั้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการออกกำลังกาย มีสุขภาวะที่ดี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และนำเงินรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม นำไปซื้อตู้ทำน้ำเย็น เพื่อมอบให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 22 กปภ.สาขา ทั้งสิ้น 70 ตู้ เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน จำนวน 70 หน่วยงาน โดยในวันนี้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ตู้ทำน้ำเย็นได้เดินทางมารับส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคตามลำดับ
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.
• โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562
• การจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนมอบ วัดพระบาทน้ำพุ"
• โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564
• งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ ระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565"
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (โ
• การสัมมนา "คาราวานตลาดทุน ไปยามขอนแก่น
• รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่น
• กิจกรรม CP Blood Donation Day "เติมใจให้เลือดเต็ม" โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต"