หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดี ด้วยหัวใจ
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2561
• เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ แ
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
• ขอเชิญร่วมพิธี "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนา
• ประกาศรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดขอนแก่น
• โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• “การจัดกิจกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก”
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12
• คู่มือปฏิบัติการจัดรเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ขอความร่วมมือเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดห
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
• ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเ
• นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นางงามไหมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• แก้ไขกำหนดการจัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2561
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2561
• การสมัครขอรับรางวัล United Nations public Service Awards
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
• ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
• โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รางวัลที่จังหวัดขอนแก่นได้รับในปีงบประมาณ 2561
• สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
• เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน)
• โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ พนักงานราชการทั่วไป
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
• รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
• รายงานผลการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในการเลือกสรรพนักงานราชการ สนจ.ขก.
• การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
• คู่มือการใช้งาน EPAM Version 2
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สนจ.ขก.
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานพลังงานจ
• ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวนปี 2562)
• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
• มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
• มาตรการป้องกันการรับสินบน
• ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศลถวายพระกุศล
• มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
• โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากระบวนการหากรัมข้าวและเตรียมความพร้อในการรับรองเครื่
• การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
• แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
• การประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
• แนวทางปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาลโครงการ GCC Line สำหรับข้าราชการและครู
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ
• การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• ถาม-ตอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 25
• การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท มิตซูน่าน (999) จำกัด
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐเลิศฯ รอบที่ 2
• ประชาสัมพันธ์ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง อุทยานธรณีระดับจังหวัด
• กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
• การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561
• แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิติี้ 2029 (KhonKaen Smart City 2029 )
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช"
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• คู่มือการใช้งาน Application ระบบบริหารจัดการการประชุม EPAM
• ขอเฃิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
• นโยบายส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
• การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment
• ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
• แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการตรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น (PMQA)
• ผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2560
• ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
• การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขยายเวลารับสมัครผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
• ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวอนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560
• ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้งความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
• โครงการตลาดประชารัฐ
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ
• ประกาศกรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
• ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560
• การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ขยายเวลาไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ