วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
O1-O9 ข้อมูลพื้นฐาน O10-O12 แผนดำเนินงานประจำปี O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน O14-O17 การให้บริการ O18-O20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21-O24 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ O25-O28 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ O29-O31 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O32-O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34-O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O36-O37 การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O39-O41 แผนป้องกันการทุจริต O42-O48 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.
   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายอนุชิต ดรกันยา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช....  อ่านต่อ
โครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" Khon Kaen Emergeney Exercise ประจำปีงบประมาณ 2562
   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น. ท่าอากาศยานขอนแก่นจัดโครงการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ ภายในท่าอากาศยาน "KK - EMEX 2019" โดยมี ร้อยตรีอัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์....  อ่านต่อ
โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565" ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2564
    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น. ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมนะดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่....  อ่านต่อ
งานเที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม" สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน "เที่ยวเมืองแคน แดนวัฒนธรรม
   ภายใต้โครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม : การจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ในนามของคณะทำงานโครงการยกระดับท่องเที่ยว เชิงประเพณีวัฒนธรรม กล่าวรายงา....  อ่านต่อ

หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์


     


ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก